-->  มีหนังสือจำนวน 92 ฉบับ

ยังไม่รับ 0 ฉบับ
26 มิ.ย. 2560  โครงการสถานศึกษาพอเพียง กระทรวงศึกษาธิการ กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
23 มิ.ย. 2560  การจัดทำแผนการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาตไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ กศน.อำเภอรัษฎา รับแล้ว
21 มิ.ย. 2560  การจัดทำแผนจัดกิจกรรมโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
01 มิ.ย. 2560  ขอส่งมอบครู กศน.ตำบล และ ครู ศรช. กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
01 มิ.ย. 2560  รายงานสรุปวันลา ปีงบประมาณ 2560 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
19 พ.ค. 2560  รายงานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
16 พ.ค. 2560  รายงานการจัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2560 กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว
01 พ.ค. 2560  รายงานสรุปวันลา ปีงบประมาณ 2560 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
28 เม.ย. 2560  รายงานโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 2559 กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว
21 เม.ย. 2560  โครงการค่ายเยาวอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (รายชื่อแนบ) กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว
11 เม.ย. 2560  ขอความอนุเคราะห์รถโมบายเคลื่อนที่ กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
07 เม.ย. 2560  ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการตรวจกระดาษคำตอบประจำภาคเรียนที่ 2/2559 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
03 เม.ย. 2560  รายงานสรุปวันลา ปีงบประมาณ 2560 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
31 มี.ค. 2560  ขอเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรม "วันรักการอ่าน สานปัญญา 2 เมษาเฉลิมพระเกียรติ" กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
22 มี.ค. 2560  การรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธ์ภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี ๒๕๖๐ กศน.อำเภอวังวิเศษ รับแล้ว
19 มี.ค. 2560  ขอเรียนเชิญเป็นผู้อำนวยการฝึกโครงการอบรมยุวกาชาด “หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น” กศน.อำเภอปะเหลียน รับแล้ว
19 มี.ค. 2560  ขออนุมัติใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางไปราชการ กศน.อำเภอปะเหลียน รับแล้ว
17 มี.ค. 2560  รายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปี 2560 กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
17 มี.ค. 2560  การรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธ์ภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
09 มี.ค. 2560  รายงานสรุปวันลา ปีงบประมาณ 2560 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว