-->  มีหนังสือจำนวน 121 ฉบับ

ยังไม่รับ 0 ฉบับ
16 ต.ค. 2560  รายงานผลการดำเนินตามกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน2 กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว
16 ต.ค. 2560  รายงานผลการดำเนินตามกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว
12 ต.ค. 2560  การจัดการศึกษาฯ สำหรับผู้เรียนที่ออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน (ต่อ) กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว
12 ต.ค. 2560  การจัดการศึกษาฯ สำหรับผู้เรียนที่ออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว
11 ต.ค. 2560  การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้เรียนที่ออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน(ต่อ) กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
11 ต.ค. 2560  การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำหรับผู้เรียนที่ออกจากระบบโรงเรียนกลางคัน กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
11 ต.ค. 2560  รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล ปี 2560 กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว
03 ต.ค. 2560  รายงานสรุปวันลา ปีงบประมาณ 2560 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
03 ต.ค. 2560  ขอรับใบเสร็จรับเงิน และแบบใบรับใบสำคัญ ปีงบประมาณ 2561 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
15 ก.ย. 2560  จ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงานต่อเนื่อง กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
13 ก.ย. 2560  ขอสนับสนุนชุดการแสดงร่วมงานแสดงมุทิติจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
13 ก.ย. 2560  รายงานการใช้ใบเสร็จ ปีงบประมาณ 2560 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
05 ก.ย. 2560  รายงานสรุปวันลา ปีงบประมาณ 2560 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
01 ก.ย. 2560  ขอรับการจัดสรรตำแหน่งพนักงานราชการ กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
16 ส.ค. 2560  ขอความอนุเคราะห์รถโมบายเคลื่อนที่ กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
16 ส.ค. 2560  การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์สำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุล กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
08 ส.ค. 2560  ขออนุมัติใช้รถยนต์ราชการส่วนกลางไปราชการ กศน.อำเภอปะเหลียน รับแล้ว
08 ส.ค. 2560  ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลบุคลากรทางพลศึกษา กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
02 ส.ค. 2560  รายงานสรุปวันลา ปีงบประมาณ 2560 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
18 ก.ค. 2560  การพานักศึกษา กศน.ไปนอกสถานศึกษา (TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ) กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว