-->  มีหนังสือจำนวน 142 ฉบับ

ยังไม่รับ 0 ฉบับ
12 ธ.ค. 2560  ของบประมาณปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารและสิ่งก่อสร้าง กศน.อำเภอปะเหลียน รับแล้ว
08 ธ.ค. 2560  การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดทำโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
07 ธ.ค. 2560  การสำรวจและยืนยันความพร้อมการจัดทำโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุกระทรวงศึกษาธิกการ ประจำปีงประม กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
07 ธ.ค. 2560  รายงานสรุปวันลา ปีงบประมาณ 2561 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
29 พ.ย. 2560  ผลการดำเนินงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560 กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
29 พ.ย. 2560  ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
27 พ.ย. 2560  สำรวจข้อมูลข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างที่ได้ลงทะเบียนจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
24 พ.ย. 2560  การสำรวจข้อมูลข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างที่ได้ลงทะเบียนจิตอาสา กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
22 พ.ย. 2560  จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
20 พ.ย. 2560  การสำรวจข้อมูลจำนวนผู้สมัครเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(แบบไต่ระดับ) ครั้งที่ 2/2560 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
17 พ.ย. 2560  ขอความอนุเคราะห์รถโมบายเคลื่อนที่ กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
16 พ.ย. 2560  รายงานผลการรับการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
16 พ.ย. 2560  การตรวจสอบฐานข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล/แขวง กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
16 พ.ย. 2560  การสำรวจความต้องการเนื้อหาการเรียนรู้ตามโครงการภาษาอักฤษเพื่อการสื่อสารทางด้านอาชีพ กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
14 พ.ย. 2560  การตรวจสอบฐานข้อมูลรายชื่อและสถานที่ตั้ง กศน.ตำบล/แขวง กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
14 พ.ย. 2560  การสำรวจความต้องการเนื้อหาการเรียนรู้ตามโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางด้านอาชีพ กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
13 พ.ย. 2560  การสำรวจงบประมาณเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
08 พ.ย. 2560  แจ้งจำนวนผู้เข้ารับการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (แบบไต่ระดับ) ครั้งที่ 2/2560 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
07 พ.ย. 2560  ส่งตัวพนักงานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
07 พ.ย. 2560  รายงานสรุปวันลา ปีงบประมาณ 2561 กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว