เรื่อง
ปฏิบัติ
18 ส.ค. 2560 (ด่วนที่สุด) ข้อมูลศูนยืเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กศน.ทุกอำเภอ ยังไม่รับ
18 ส.ค. 2560 (ด่วนมาก) รายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการระดับสำนัก ประจำปีงบประมาณ 2560 กศน.ทุกอำเภอ ยังไม่รับ
18 ส.ค. 2560 ปรับแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 *เฉพาะ กศน.อำเภอวังวิเศษ ยังไม่รับ
18 ส.ค. 2560 ปรับแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 *เฉพาะ กศน.อำเภอสิเกา ยังไม่รับ
18 ส.ค. 2560 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาส่งเสริมรูปแบบการส่งเสริมการอ่านในจังหวัดตรัง ระยะที่2 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
18 ส.ค. 2560 ปรับแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 *เฉพาะ กศน.อำเภอห้วยยอด ยังไม่รับ
17 ส.ค. 2560 การแต่งตั้งคระกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET) ระดับสนามสอบ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
17 ส.ค. 2560 รายการจ่ายชำระเงินจ่ายตรงผู้ขาย กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
17 ส.ค. 2560 ขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อคัดกรองสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติราชการที่เป็นเลิศ *เฉพาะ กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว
17 ส.ค. 2560 แต่งตั้งคณะกรรมการรับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ