เรื่อง
ปฏิบัติ
17 ต.ค. 2560 การดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
17 ต.ค. 2560 รางวัล MOE AWARDS กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
17 ต.ค. 2560 ประชาสัมพันธ์รวมไฟล์ภาพประชาสัมพันธ์และถวายความอาลัยงานพระบรมศพฯ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 ต.ค. 2560 อนุญาตให้ข้าราชการเข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา *เฉพาะ กศน.อำเภอรัษฎา รับแล้ว
16 ต.ค. 2560 (ด่วนที่สุด)ขอเลื่อนการประชุมชี้แจง(ร่าง) นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 ต.ค. 2560 การประเมินระดับการรู้หนังสือของนักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
16 ต.ค. 2560 คำสั่งสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
12 ต.ค. 2560 ขอความร่วมมือเผยแพร่แอปพลิเคชั่น "กฏหมาย ป.ป.ช." และสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันการขัดกันระหว่ กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
11 ต.ค. 2560 (ด่วนที่สุด)ชี้แจงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมชี้แจง(ร่าง)นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
11 ต.ค. 2560 (ด่วนที่สุด) ขอเชิญร่วมงานพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี ๒๕๖๐ กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว