เรื่อง
ปฏิบัติ
13 ธ.ค. 2560 อนุญาตให้เดินทางไปราชการโดยใช้รถยนต์ส่วนตัว *เฉพาะ กศน.อำเภอย่านตาขาว รับแล้ว
13 ธ.ค. 2560 รายงานจำนวนแบบทดสอบหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช ๒๕๕๑ (รายวิชาเลือก) ภาค กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
13 ธ.ค. 2560 ค่าขีดจำกัดล่างของการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
12 ธ.ค. 2560 โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ *เฉพาะ กศน.อำเภอเมืองตรัง รับแล้ว
12 ธ.ค. 2560 อนุมัติแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ *เฉพาะ กศน.อำเภอสิเกา รับแล้ว
12 ธ.ค. 2560 อนุมัติแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ *เฉพาะ กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
12 ธ.ค. 2560 (ด่วนที่สุด) ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลพื้นฐานในระบบ DMIS60 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
12 ธ.ค. 2560 อนุญาตให้เดินทางไปราชการ *เฉพาะ กศน.อำเภอปะเหลียน รับแล้ว
12 ธ.ค. 2560 ขอเแจ้งเลื่อนการประชุมชี้แจงหลักสูตรการเงินพอเพียง "เด็กไทย อุปนิสัยพอเพียง" *เฉพาะ กศน.อำเภอย่านตาขาว รับแล้ว
08 ธ.ค. 2560 การโอนเงินงบประมาณที่ทดรองจ่ายเงินส่วนตัวและอื่นๆ กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว