เรื่อง
ปฏิบัติ
27 มิ.ย. 2560 การจัดตั้งสำนักบูรณาการศึกษา กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
27 มิ.ย. 2560 การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
27 มิ.ย. 2560 โครงการพัฒนาครู กศน. ต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Boot Camp) *เฉพาะ (เมืองตรัง) (ย่านตาขาว) (วังวิเศษ) ยังไม่รับ
26 มิ.ย. 2560 (ด่วนที่สุด) เปลี่ยนแปลงสถานที่การอบรมเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
23 มิ.ย. 2560 (ด่วนที่สุด)การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2560 กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
23 มิ.ย. 2560 พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกููร (รัชกาลที่ 10) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
23 มิ.ย. 2560 การทูลเกล้าถวายเงินสมทบกองทุนมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
23 มิ.ย. 2560 การอบรม "โครงการพัฒนาบุคลากร กศน.ในเขตภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2560" *เฉพาะ (เมืองตรัง) (กันตัง) (ย่านตาขาว) (ปะเหลียน) (ห้วยยอด) รับหมดแล้ว
22 มิ.ย. 2560 (ด่วนที่สุด) ขอเชิญประชุม *เฉพาะ กศน.อำเภอกันตัง รับแล้ว
21 มิ.ย. 2560 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ เพื่อ *เฉพาะ กศน.อำเภอปะเหลียน รับแล้ว