เรื่อง
ปฏิบัติ
21 พ.ย. 2560 การปรับเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานพนักงานราชการ *เฉพาะ กศน.อำเภอหาดสำราญ รับแล้ว
21 พ.ย. 2560 โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ
21 พ.ย. 2560 ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ *เฉพาะ (เมืองตรัง) (กันตัง) (ย่านตาขาว) (ปะเหลียน) (สิเกา) (ห้วยยอด) (นาโยง) รับหมดแล้ว
21 พ.ย. 2560 จัดส่งข้อมูลนักศึกษารายบุคคลกรณีนักศึกษาลงทะเบียนซ้ำ กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
21 พ.ย. 2560 แจ้งผลการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงวุฒิการศึกษา *เฉพาะ กศน.อำเภอห้วยยอด รับแล้ว
21 พ.ย. 2560 (ด่วนที่สุด)การเปลี่ยนพื้นที่ปฏิบัติงานของพนักงานราชการ กรณีข้ามจังหวัด(เพิ่มเติม) กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
21 พ.ย. 2560 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงาน "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า" ประจำปี ๒๕๖๐ กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
20 พ.ย. 2560 (ด่วนที่สุด)สรุปผลการประชุมชี้แจง(ร่าง)นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
20 พ.ย. 2560 สำรวจข้อมูลการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับภาคีเครือข่าย (MOU) กศน.ทุกอำเภอ รับหมดแล้ว
20 พ.ย. 2560 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 9/2561) กศน.ทุกอำเภอ รับไม่ครบ