เรื่อง  (ด่วนที่สุด)ขอเลื่อนการประชุมชี้แจง(ร่าง) นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ
วัน เวลา ส่ง  2017-10-1612:53:30
จาก  กลุ่มงานอำนวยการ
ที่ ศธ  ศธ 0210.30/1343

 ขอเลื่อนการประชุมชี้แจง(ร่าง) นโยบายและจุดเน้นการดำเนินงาน สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑   ดาวน์โหลดไฟล์ที่1